مجله جامگ

در هر فصل ، نشریه ( جامگ ) توسط کمپانی صفا به چاپ میرسد ; که در برگیرنده شامل رویداد های داخلی مجموعه و صنایع پوشاک ، اطلاعات آموزشی ، فرهنگی و اطلاعیه مسابقات طراحی می باشد.