درباره ما

اندیشه های جهانی ، عملکرد فرایند ، اعتقاد به تخصص گرایی و تجمع آرای عمومی عوامل موفقیت می باشند. در طی 22 سال سابقه فعالیت در صنعت پوشاک آموختم کار هنر توسط هنرمندان موفق در دنیای تجارت حادث می شود. ترکیب موفقیت آمیز هنر و اقتصاد رمز شکوفایی در همه زمینه ها است هدف این تعاونی مناسب آن ایجاد کار آفرینی قدم های موثری در این زمینه بردارد. در حال حاضر با توجه به ضعف صنعت پوشاک کشور و نا توانی این صنعت در بر آورده کردن نیاز های مالی و باز گشت سرمایه کار آفرینان در این حوضه ، این صنعت را با ضعف های بزرگ در ایجاد درآمد ملی مواجه کرده است و جذابیت خود را برای سرمایه گذاری در تولید پوشاک داخلی از دست داده است.
تعاونی پدید آورندگان طلوع صفا با عنایت به تمام کاستی ها و ضعف ها با نگاه به نقاط قوت و فرصت ها و پتانسیل استفاده از نیروی انسانی خانگی گامی موثر در جهت افزایش تولید ملی بردارد.

امید است که تمام متخصصان در این حوضه با طرح آینده پژوهی این تعاونی آشنا شوند. با مهر دست تمام کسانی که برای نیل به این هدف دست یازی به سمت ما دراز کرده اند را می فشاریم.

محمد عاطف صفا پاییز 1395